Lekarze Bez Kolejki rejestracja on-line Radom Lekarze Bez Kolejki rejestracja on-line Kozienice

RODO

Administratorem Twoich danych jest  Reha-complex. Joanna Kiljanek, Rafał Kramer s.c.,która ma siedzibę główną przy ulicy ul. Sobieskiego 1, 26-600 Radom;
siedziba dodatkowa: ul.Lubelska 69b, 26-900 Kozienice E-mail: radom@reha-complex.com.pl, tel. 483451599.

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem opieki medycznej. Podstawą naszego działania jest przepis prawa. Prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki wynika z przepisu. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie rejestracji i działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę i nie będziemy ich nikomu udostępniać. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju lub do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: Reha-complex ul.Sobieskiego 1, 26-600 Radom, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych - przez e-mail: annakramer@reha-complex.pl Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Anna Kramer.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Reha-complex w Radomiu i Kozienicach jest Reha-complex s.c. Joanna Kiljanek, Rafał Kramer  ul.Sobieskiego 1, 26-600 Radom. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul.Sobieskiego 1, 26-600 Radom  lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail:  radom@reha-complex.pl

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.
W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych